W3C

Isang RDF Schema Para sa XML Impormasyon Kumpol

W3C Pahina 6 April 2001

Bersyong Orihinal: http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-xml-infoset-rdfs-20010406
Mayakda: Joseph Rinoza Plazo, Marcus Wakefield

Ang original na texto ay kinupkop ng internasyonal na copyright. Pakituon ng pansin ang original na reperensya mula sa mga hyperlinks para sa mas malalim na pagkaunawa."This translated text may contain conversion errors. Please refer to the original document at WC3 for normative version."

Kasalukuyang Bersion:
http://www.w3.org/TR/2001/NOTE-xml-infoset-rdfs-20010406
Pinakabagong Kopya:
http://www.w3.org/TR/xml-infoset-rdfs
Mayakda:
Richard Tobin

Abstrakto

Itong W3C pahina ay nagtatalakay sa isang RDF Schema para sa XML Infoset.

Kalagayan ng Dokumento

Itong W3C pahina ay isinagawa ng XML Core Grupo upang madagdagan ang XML Infoset spesipikasyon. Hindi ito isang normative na bahagi ng spesipikasyon.

Itong dokumento as isang trabaho na umuunlad at representasyon ng kasunduan ng XML Core Grupo. Ang paglathala nitong pahina ay hindi nangangahulugan ng suporta ng kasapi ng W3C.

Mga puna at korreksyon sa pahinang ito at ng RDF schema ay maaring padalhin sa aming mailing listahan www-xml-infoset-comments@w3.org. Ang talaan ng nakaraang diskusyon ay mahahanap sa http://lists.w3.org/Archives/Public/www-xml-infoset-comments/.

Ang listahan ng kasalukuyang W3C dokumentong teknikal ay mababasa sa pahina ng Pahayagang Teknikal.

Mga Kontento

1. Introduksyon
2. Reperensya

1. Introduksyon

Ang XML Infoset spesipikasyon [1] ay naglalarawan sa ilang Informasyong Bahagi at kanilang taglay na katangian. Ang RDF schema [2] ay isang pormal na paglalarawan nitong Infoset. Sana ang lahat ng ito ay makabuluhan sa pagkakaunawa sa Infoset at magagamit sa balidasyon ng Infoset na naserialize bilang RDF.

Dapat maunawaan na ang RDF schema ay hindi normative. Hindi siya ang natatanging RDF schema na makakabuo ng Infoset, at maraming di-RDF na serialisasyon ng Infoset ay makabuluhan.

May isang puna sa taas nitong schema na tumuturing sa isang bersyon ng XML Infoset spesipikasyon. Kung may kamaliang matatagpuan sa schemang ito, sya ay maaayos kahit hindi mabago ang taglay na namespace pangalan. At kung ang schema ay mabago para umangkop sa kasalukuyang Infoset, ang kanyang namespace pangalan ay babago na rin.

2. Reperensya